facebook

Regulamin serwisu

REGULAMIN
Świadczenia usług w Serwisie Turystycznym DziecioChatki.plRozdział 1


DEFINICJE


1. Regulamin - niniejszy dokument reguluje sposób korzystania z Serwisu DziecioChatki.pl przez Klienta
2. Serwis - serwis turystyczny DziecioChatki.pl, dostępny na stronie internetowej www.dzieciochatki.pl,
3. Administrator – podmiot prowadzący Serwis: CREONET Hanna Wróbel ul. Wysocka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-255-87-34, Polska,
4. Klient – korzystający z usługi publikowania Ofert w Serwisie,
5. Oferta - wpis do bazy danych Serwisu, który zostaje wprowadzony przez Administratora,
6. Obiekt - fizyczny budynek będący elementem prezentowanym w Ofercie.

Rozdział 2


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Serwis służy do zamieszczania Ofert dotyczących ośrodków turystycznych preferujących wakacje z dziećmi, oraz stosujących udogodnienia i ułatwienia dla rodziców wyjeżdżających na wakacje z dziećmi.


§ 2
Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu przez Klientów.


§ 3
Klient dodając Ofertę do Serwisu, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.


§ 4
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.
Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione podmiotom postronnym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).


§ 5
Majątkowe prawa autorskie do Serwisu DziecioChatki.pl należą do Administratora. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 3


KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU


§ 1
Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi płatne i nieodpłatne. Usługi płatne to wykupienie abonamentu na minimum 12 miesięcy. Cena usługi jest podawana w cenniku zamieszczonym na stronie www.dzieciochatki.pl. Usługa nieodpłatna to  korzystanie z usług serwisu przez 1 miesiąc GRATIS . Każdy Klient serwisu może tylko raz skorzystać z gratisowego okresu! Po zakończeniu okresu promocyjnego Klient zobowiązany jest do wykupienia usługi płatnej w ciągu 14 dni. Nie wykupienie abonamentu skutkuje usunięciem oferty przez Administratora.


Opłata za korzystanie z Serwisu jest niepodzielna i nie podlega zwrotowi przy rezygnacji przez Klienta z korzystania z usług Serwisu.

Każdemu Klientowi który zarejestruje się w serwisie DziecioChatki.pl, przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty abonamentu, przy rezygnacji w pierwszym miesiącu (30 dni) korzystania z płatnej formy usługi, oraz do darmowego umieszczenia linku do strony www Obiektu w zakładce "Kontakt" (zgodnie z zasadami promocji).


          § 2
1.    Aby zarejestrować się jako Klient Serwisu należy wypełnić formularz dodania Oferty dostępny pod adresem www.dzieciochatki.pl/dodaj obiekt.
2.   Po weryfikacji danych przez Administratora, Oferta Klienta zostanie wystawiona na stronach Serwisu.

3. Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu nie dokonując zapłaty w ciągu 7 dni roboczych od  otrzymania wpłaty abonamentu za zamówione usługę, Administrator wystawia fakturę VAT / paragon – zgodnie z wolą Klienta.
4.    Faktura / Paragon zostaną przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres e-mail przy rejestracji w formacie rachunek.jpg do samodzielnego wydrukowania. Serwis nie wysyła faktur / paragonów w formie nie elektronicznej.
5.    Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


§ 3
1.    Klient umieszczając w Serwisie swoją Ofertę, wyraża zgodę na publikację w Serwisie Komentarzy o zgłaszanym przez niego Obiekcie turystycznym. Klient będzie miał prawo do dołączenia własnej opinii do zamieszczonego Komentarza. Administrator usunie opinie i komentarze obraźliwe, naruszające dobre obyczaje a także opinie, z których treści wynika, że pochodzą od osób, które nie korzystały z obiektu Klienta.
2.    W Serwisie nie są akceptowane żadne odnośniki (hiperłącza) do innych stron WWW niż strona danego Klienta. W przypadku podania ich przez Klienta nie będą zamieszczane w Serwisie.
3.    Klient w treści swojej oferty może umieścić adres wyłącznie własnej strony internetowej w zakładce "Kontakt" (odpłatnie) . Serwis zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania linków prowadzących do stron nie będących własnością Klienta, a w szczególności do internetowych wizytówek w innych portalach turystycznych.
4.    Poprzez dodanie Oferty Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres poczty e-mail.
5.    Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy, bądź dostarczając dane potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

6.    W przypadku  niezgodności podanych przez Klienta informacji, szczegółów oferty oraz zdjęć ze stanem faktycznym lub niskiej jakości świadczonych przez Klienta usług (skargi gości obiektu), pogorszenia jakości usług, zwłaszcza dotyczących komfortu pobytu dzieci, Klient wyraża zgodę na usunięcie swojej oferty z Serwisu, bez zwrotu kwoty wpłaconej za reklamę w Serwisie.

7.   Klient posiadający własną stronę www, zamieszczając swoją reklamę w Serwisie Dzieciochatki.pl wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych na stronie Klienta do tworzenia jego reklamy w Serwisie.

§ 4
1.    Zamieszczane w Serwisie Oferty powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 1 Regulaminu.
2.    Zamieszczane w Serwisie Oferty nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


§ 5
1.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści Oferty błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.
2.    Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.
3.    Administrator ma prawo do usuwania Ofert naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.


Rozdział 4


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KLIENT

§ 1
1.    Klient przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność Oferty dodanego Obiektu.
2.    Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie.
3.    Klient zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.
4.    Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z prezentacją oferty obiektu Klienta.
5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji Oferty Klienta z przyczyn nie zależnych od Serwisu - awarie serwera, włamania na serwer itp.

Rozdział 5


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ADMINISTRATOR


§ 1
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie Ofert.


§ 2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.


§ 3
Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu Dzieciochatki.pl, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.


§ 4
1.    Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 

-    Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji, 
-      Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora, 
-    Nie dotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez Klienta,
-    Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.), 
-   Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

3.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

Rozdział 6


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 1
W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.


§ 2
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.dzieciochatki.pl/kontakt
2.    Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.
3.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła


§ 3
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania tego Regulaminu, w tym także dotyczące jego ważności lub interpretacji, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny odpowiedni co do siedziby Administratora.


Rozdział 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.


§ 2
1.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
2.    Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie

Promowane miejsca przyjazne dzieciom:

ZIELONY DOM
Dąbki - zachodniopomorskie
Wybrzeże Bałtyku
AGROPENSJONAT U GRZEGORZA - Dla Wymagających Rodzin z Dziećmi
Tylicz k/Krynicy Zdrój - małopolskie
Beskid Sądecki
VILLA ŹRÓDŁO - Laureat akcji HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE
Tylicz k. Krynicy Zdrój - małopolskie
Beskid Sądecki
HOLIDAY PARK & RESORT w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie - zachodniopomorskie
Wybrzeże Bałtyku
HOLIDAY PARK KACZE STAWY
Łeba-Nowęcin - pomorskie
Wybrzeże Bałtyku
PRIMAVERA JASTRZĘBIA GÓRA - Laureat akcji HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE
Jastrzębia Góra - pomorskie
Wybrzeże Bałtyku

Ostatnio dodane miejsca przyjazne dzieciom:

MAJĄTEK KRYJANY
Wężówka k. Wydmin - warmińsko-mazurskie
Mazury
DOMKI ZORDON
Sarbinowo - zachodniopomorskie
Wybrzeże Bałtyku
WICIE DOMKI NA POLANIE
Wicie - zachodniopomorskie
Wybrzeże Bałtyku


Powrót na górę strony

wyszukaj noclegi przyjazne dzieciom

Wakacje z dziećmi :

konkurs
Ciekawe miejsca na wycieczki z dzieckiem
poleć miejsce przyjazne dzieciom
oceń obiekt przyjazny dzieciom
dodaj obiekt przyjazny dzieciom